सा.सु. भत्ता का लागि लाभाग्राहिको नाम दर्ता तथा नबिकरण सम्बन्धि सूचना